Lingua Confluence Koolituskeskus pakub õpetajatele suunatud täiendkoolitusi täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr 173937 alusel (esitatud 18.03.17) õppekavarühmas aineõpetajate koolitus.

Õpetajatel on võimalus osaleda koolitustel, kuid väga tihti seda ei kasutata, kuna tekib probleeme asenduste ja ajanappusega. Lingua Confluence Koolituskeskus pakub võimalust värskendada oma teadmisi erinevatel teemadel ilma koolist lahkumata ning võimalikult väikese ajakuluga - st seminarid kestavad 3-6h ning toimuvad tellijakooli ruumides - ehk siis uued mõtted otse oma enda klassiruumi. Hetkel on väga aktuaalne teema Eesti kooli huvitavamaks muutmine ja muutuste tekitamine ning Lingua Confluence Koolituskeskuse eesmärk on anda panus selle eesmärgi täitmisse läbi oma kaasaegsete, elavate ning praktiliste koolituste. 

Õpetajate enesetäienduskoolitused on jaotatud mooduliteks. Mooduleid võib tellida ühekaupa või kogu paketina. Koolituse aeg ja koht lepitakse kokku tellijaga.

 Lisainfo ja tellimine: info@linguaconfluence.com

Koolitajad: Kadi Georg, Karoline Säde, Liis Vahemets, Ingel Terasmees-Mellik, Deniss Mironov

I Moodul: Digiõpe

Eesmärk: anda õpetajale teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasutada erinevaid õppekeskkondi ja programme ainetundide koostamiseks ja läbi viimiseks (ka nutiseadmetel). Eesmärgiks on toetada ka õpetajaid, kes ei ole siiani kasutanud igapäevaselt erinevaid tehnoloogilisi seadmeid ja keskkondi ning anda neile praktilised lahendused, mida saab kohe ainetundides rakendada õppetöö kaasajastamiseks.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad: tunni koostamine online keskkonnas, testide ja kontrolltööde koostamise ja kontrollimise ajakulu vähendamise nipid ja programmid. Vastavalt õpetajate enda soovidele saab lisada programme. Baasteemadeks on järgmised programmid:

 • padlet.com
 • kahoot.it
 • socrative.com
 • quizlet.com
 • learningapps.org
 • answergarden.ch
 • QR-koodi kasutamine
 • Google Docs keskkond

Koolituspäeva lõpuks on õpetaja saanud kõiki programme ja interaktiivseid keskkondi ise proovida ning õpetaja valmistab endale töökeskkonna, kust ta saab tulevikus üle vaadata kõik programmide kasutamisjuhendid ning saab ka reaalselt ülesandeid õpilastega koos kasutada.

II Moodul: Õpilaste motiveerimine

Eesmärk:  õpilaste motiveerimise mooduli eesmärgiks on laiendada õpetajate teadmisi sellest, mis ja kuidas mõjutada õpilaste motivatsiooni ning pakkuda välja konkreetseid, aktiivseid meetodeid, mida ainetundidesse motivatsiooni suurendamiseks integreerida. Koolitus on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetel. Koolituse tulemusena suureneb õpetaja teadlikkus ning ta on saanud suurel hulgal konkreetseid meetodeid, mida kohe tundides rakendama hakata saab.

Õppemaht:  6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

 Teemad:  koolitusel käsitletavad teemad on järgmised:

 • Milline on motiveeriv õpetaja ning motiveeritud õpilane. Testid õpilaste ning õpetaja motiveerituse ning motiveerivuse hindamiseks.
 • Millised märksõnad iseloomustavad motiveeritud klassiruumi.
 • Viis kõige olulisemat alateemat seoses õpilaste motivatsiooniga – alateemade seletus, teaduslikud uurimused ning konkreetsed meetodid ja harjutused, mida seoses alateemaga tundides rakendada, et saavutada õpilaste suurenenud motivatsioon.
 1. Avatus ja kaasatus –  kuidas alateema mõjutab õpilaste motivatsiooni; meetodid ja vahendid õpilastega usalduslike suhete loomiseks, õpilaste kaasamiseks õppeprotsessi, arengu jälgimine ning salvestamine
 2. Individuaalsus – kuidas alateema mõjutab õpilaste motivatsiooni; viisid, kuidas õpilaste individuaalsust suurimal võimalikul määral tunni tegevustega siduda. Võimalikud viisid, kuidas õpilaste individuaalsusega tunnis rohkem arvestada.
 3. Konkreetsus ja selgus – kuidas alateema mõjutab õpilaste motivatsiooni; reeglite ning tagajärjesüsteemide erinevad võimalused ning nende rakendamine sõltuvalt vanusegrupist, kokkulepete süsteemide erinevad võimalused, rakendamine ning kasu.
 4. Põnevus – kuidas alateema mõjutab õpilaste motivatsiooni; meetodid ja viisid, vahendid, kuidas õppimist õpilase jaoks põnevamaks muuta; kuidas siduda muusikat ükskõik, millise ainetunniga; uudsed ja eripärased võimalused õpilaste sõnavara laiendamiseks keeletunnis.
 5. Tagasiside ja edu tähistamine – kuidas alateema mõjutab õpilaste motivatsiooni, tagasiside olulisus; konkreetsed tagasisidevormid tundides kasutamiseks – tagasiside õpilastelt ning õpilastele, vormid iseseisvaks hindamiseks ning kujundava hindamise põhimõtted, edu tähistamise meetodid ja võimalused erinevates ainetundides vastavalt õpilaste vanusegrupile.

III Moodul: Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides

Eesmärk: aktiivõppe meetodite mooduli eesmärgiks on pakkuda õpetajatele konkreetseid, praktilisi aktiivõppe meetodeid, mida rakendada inglise keele tundides. Mooduli eesmärgiks on tutvustada aktiivõppe meetodeid, mida saaks kohandada erinevatele teemadele, vanuseastmetele ning õpikutele. Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus päeva lõpuks on suurenenud õpetaja aktiivmeetodite pagas, ühtlasi on koolituse käigus loonud õpetaja enda vajadustele vastava meetodi.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad: koolituse käigus tegeletakse järgmiste teemadega:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?
 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?
 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

Praktilised meetodid on jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine
 2. Jooksev etteütlus
 3. Mitme-minuti kõned
 4. Ahelkirjutamine
 5. Qs & As
 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud
 7. Lünktekstid
 8. Probleemõpe
 9. Võistlusõpe
 10. Pildikirjelduse lõimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustatakse mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal on koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.

IV Moodul: Kultuurideülene suhtlus

Eesmärk: kultuurideülese suhtluse mooduli eesmärgiks on pakkuda õpetajatele konkreetseid meetodeid integreerimaks kultuurideülest suhtlust keeletundidesse. Käsitletavate teemade kaudu suunatakse õpetajaid juhtima õpilaste tähelepanu eri kultuurides esinevatele aspektidele, mis mõjutavad kommunikatsiooni efektiivsust.

Põhirõhk on kultuuridevahelise kommunikatsiooni eripärade, pragmaatika ja  suhtlemisstrateegiate õpetamismetoodikatel. Õpetajaid suunatakse kasutama erinevaid suhtlussituatsioone ja rollimänge suhtlemisstrateegiate õpetamiseks. Õpetajad omandavad teadmisi kuidas õpetada õpilastele kommunikatsioonis esinevaid probleeme, vääriti mõistmist ja selle põhjuseid.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad:

 • Interkulturaalne pädevus
 • Erinevate kultuuride suhtlusnormid
 • Pragmaatika
 • Suhtlusstiilid ja kommunikatsioonivead
 • Kultuuridevahelised erinevused ja kommunikatsioon erinevate kultuuride esindajate vahel.
 • Ärialane suhtlus
 • Viisakus
 • Vaikus, tagasisidestamine ja nende roll erinevates kultuurides
 • Register ja distants
 • Aeg
 • Stereotüübid
 • Kultuurišokk
 • Mitte-verbaalne kommunikatsioon

Koolituspäeva lõpuks on õpetajal ülevaade erinevate kultuuride kommunikatsiooni eripäradest ning praktilised meetodid, mille abil kultuuridevahelist suhtlust klassiruumi viia.

V moodul: Globaalsed aktsendid inglise keeles

Eesmärk: Anda õpetajale suunised kuidas rakendada globaalseid aktsente ainetundides ning pakkuda välja konkreetsed meetodid erinevate aktsentide tutvustamiseks inglise keele tunnis. Lisaks meetodipagasile ning suunistele, kuidas globaalseid aktsente ainetunnis kasutada, tuletatakse koolitunni käigus meelde erinevate inglise keele aktsentide põhireeglid ning viiakse läbi rollimänge aktsentide harjutamiseks.  Koolituse eesmärgiks on tuua õpetajate tähelepanu sellele, et 21. sajandil on lisaks Briti või Ameerika inglise keele aktsendi tundmisele ja nendest aru saamisele väga oluline olla kursis ning toime tulla erinevate  aktsentidega ja dialektidega nagu näiteks India inglise keel, kuna tänapäevases globaliseerunud ühiskonnas puututakse väga palju kokku inglise keelt mitte emakeelena kõnelejatega ning inglise keele tunnid peaksid pakkuma ka mõningast ettevalmistust selleks.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad: globaalsete aktsentide koolituse käigus tegeletakse järgmiste teemadega:

 • Miks on vaja käsitleda globaalseid aktsente ainetundides?
 • Kuidas käsitleda globaalseid aktsente ainetundides?
 • Millised on olulisemate aktsentide iseloomulikud tunnused?
 • Kust leida materjale konkreetse aktsendi tutvustamiseks ainetunnis?
 • Milliseid meetodeid kasutada konkreetse aktsendi tutvustamiseks ainetunnis?

Koolituse käigus käsitletakse järgnevaid inglise keele globaalseid aktsente ja dialekte:

 • india
 • araabia
 • šoti
 • prantsuse
 • saksa
 • soome
 • hispaania
 • itaalia
 • hiina

VI moodul: Õppimisrõõm algklassides

Eesmärk: moodul on mõeldud kõikidele klassiõpetajatele, kes tahavad, et nende õpilastel säiliks õpihimu ning soovivad luua oma klassist tugevat meeskonda. Tegemist on inforikka koolitusega, sest teame, et õpetaja aeg on väärtuslik. Seetõttu on ühendatud mitu laiemat teemat, pühendudes vaid kõige olulisemale.

Mooduli eesmärk on anda õpetajatele kaasa pagas teadmistega, kuidas motiveerida oma õpilasi ning kuidas tekitada lastes õppimisrõõmu. Koolitusel käsitletakse muuhulgas keelekümblusmeetodeid ning antakse mõtteid, kuidas neid enda klassiruumi viia. Keelekümblus on lapsekeskne õpetus, mis rikastab ja annab toimiva kakskeelsuse. Seega saab teada, kuidas algklassides võiks võõrkeelt õpetada keelekümblusmeetodeid kasutades (keelt õpitakse kasutamise kaudu, materjale ei tõlgita), kuidas oma tundides rühmatöid teha, miks võiks päeva alustada hommikuringiga jpm. Kõik need võtted on kohandatavad tavaklassidele. Koolitusel meisterdad endale ühe seinamaterjali, mida saab kohe enda klassis kasutada.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad:

 • Aktiivõppemeetodid, mis aitavad õppimisrõõmu luua ( keelekümblusmeetodid, õppimine mängu kaudu, õuesõpe)
 • Lapsevanemate kaasamine
 • Klassiruumi kujundamine

Õpetaja saab kõikidelt koolitustelt kaasa materjalide kogumiku või valmivad koolituse käigus jaotusmaterjalid, mida saab koheselt ka ainetundides rakendada.

VII MOODUL: Komade kasutamine inglise keeles

Eesmärk: mooduli eesmärk on anda inglise keele õpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasutada komasid erinevates ingliskeelsetes konstruktsioonides ja lausetes. Õpitu aitab õpetajatel õpetada õpilastele, kuidas rakendada komasid korrektselt ingliskeelsetes lausetes.

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, üks õppepäev

Teemad:

 • Komade kasutamine loetelus ja rindlausetes;

 • Komade kasutamine sissejuhatavate sõnade ja väljenditega, kiillausetes, täiendlausetes, lisandite ja vastandavate elementidega;

 • Komade kasutamine rinnastavate täiendite vahel;

 • Komade kasutamine kuupäevade, aadressidega, tiitlite ja pikkade numbritega;

 • Komade kasutamine vääriti tõlgendamise vältimiseks, jne.


Koolituspäeva lõpuks on õpetaja omandanud teoreetilised ja praktilised teadmised komade kasutamisest inglise keeles ja komade kasutamise reeglite õpetamisest õpilastele.